Verksamhet för personer med funktionsned (2023)

Studieförbunden


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk berättelse, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan

Bidrag utgår för studiecirkelverksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning inom LSS
Kriterier för bidraget är:
 • Studiecirklarna skall vara genomförda med personkrets 1 och 2 enligt LSS som målgrupp
 • Särskild redovisning skall göras för bidraget med personkrets 1 och 2 enlig LSS
 • Studiecirklarna skall vara genomförda i Södertälje
 • Bidrag utgår för stadsbidragsberättigade studietimmar
 • Studiecirklar för skolpliktiga elever samt för elever med placering i gymnasieskola ingår ej
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)
Allmänna bestämmelser
Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsättning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in