Kulturverksamhet (2023)

Studieförbunden


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Ekonomisk berättelse, Årsmötesprotokoll

Bidrag utgår för varje genomförd kulturprogram. Varje genomförd kulturprogram räknas som 3 timmar
  Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisonsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)
  Allmänna bestämmelser
  Bidrag beviljas till:
  • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
  • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
  • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
  • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
  • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
  • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
  Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in