Södertälje kommun Webb-Bidrag  

Välkommen till vår föreningsbidragshanteringen

Information
Nu kan föreningar ansöka om bidrag via webben!
För att kunna göra ansökningar behöver föreningen ett användarnamn och lösenord. Kontakta föreningsservice, telefon 08-523 010 00 på Kultur- och fritidskontoret eller maila till forening@sodertalje.se om föreningen saknar andvändarnamn och lösenord.
Mina bidrag
Glömt lösenord

Glömt lösenord
Ange namn och e-postadress för att få lösenord skickat till er.
IdrottsföreningarIdrottsföreningar
Funktionärsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan

Funtionärsbidraget utgår ifrån en bidragstrappa, baserat på dels det totala antalet aktiva medlemmar och det totala antalet aktiva tjejer föregående år.


Funktionärsbidraget beviljas till:
 • Förening som redovisat sina aktiviteter i aktvivitetskort på nätet, ApN
 • Minst 300 aktiva barn och ungdomar i åldern 7-25 år, varav minst 150 aktiva tjejer i åldern 7-25 år, berättigar till bidrag om 100 000 kr.
 • Minst 250 aktiva barn och ungdomar i åldern 7-25 år, varav minst 125 aktiva tjejer i åldern 7-25 år, berättigar till bidrag om 80 000 kr.
 • Minst 200 aktiva barn och ungdomar i åldern 7-25 år, varav minst 100 aktiva tjejer i åldern 7-25 år, berättigar till bidrag om 60 000 kr.
 • Minst 150 aktiva barn och ungdomar i åldern 7-25 år, varav minst 75 aktiva tjejer i åldern 7-25 år, berättigar till bidrag om 40 000 kr.
 • Minst 100 aktiva barn och ungdomar i åldern 7-25 år, varav minst 50 aktiva tjejer i åldern 7-25 år, berättigar till bidrag om 20 000 kr.
Med aktiv medlem menas barn- och ungdomar i åldern 7-25 år som regelbundet deltar i verksamheten och som redovisat minst 10 aktiviteter från föregående år.Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 februari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Aktivitetsbidrag hösten 2018 (2019)  
Aktivitetsbidrag beviljas till:
 • En aktivitet som är planerad, beslutad, ledarledd aktivitet anordnad av föreningen under minst 60 minuter.
 • Minst tre medlemmar i bidragsberättigad ålder ska delta
 • En aktivitet 1 gång/verksamhet och förening och dag.
 • Barn- och ungdomar i åldersgruppen 7-25 år
 • Ledare som är i åldersgruppen 7-25 år
 • Föreningar som redovisar aktiviteterna på aktivitetskortet på nätet
Beloppet bestäms årligen av Kultur- och fritidsnämnden

Föreningen skall vid kommunens årliga stickprovskontroller kunna styrka att medlemmarna har deltagit i aktiviteterna genom närvaroförteckning (namn, kön, persomnummer och postadress) och medlemsregister. Om fel i redovisningen upptäcks har kommunen rätt att reducera kommande bidrag eller kräva tillbaka det felaktigt utbetalda bidraget.


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 februari Ansökan kan ej göras på webben
DriftbidragDriftbidrag
Underlag för driftbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Driftbidrag beviljas efter årlig prövning av nämnden och ett avtal skrivs:
Förening eller organisation som driver en för allmänheten öppen anläggning med eller utan avgift. Exempel på anläggning:
 • Friluftsanläggning

 • Idrottsanläggning (exempelvis fotbollsplaner, tennisbanor, elljusspår, etc)
 • Arrenderar mark
 • Fiskevatten
 • Kartframställning


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
AvtalsföreningarAvtalsföreningar
Föreningar med barn & ungdomsverksamhet (2019)Ansökan senastAnsökan
Faktorer som ska vara vägledande är följande:
 • Antalet betalande medlemmar upp till 25 år och antalet betalande vuxna medlemmar. Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar under innevarande år
 • Omfattningen av föreningens aktiviteter och deltagande
 • Jämförelser med andra föreningar inom samma kategori
 • Uppföljning genom dialog av föregående års avtal och planering
Särskilda bidrag första året

 • Etablerad förening som tidigare inte haft bidrag och som uppfyller kriterierna för bidrag får 10 000 kr första året
 • Nystartad förening som uppfyller kriterierna för bidrag får 5 000 kr första året


Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kulturföreningar (2019)  
Bidrag beviljas till:
Förening som har som ändamål att främja Södertäljes kulturliv

Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Föreningar pers m. funktionsnedsättning (2019)  
Faktorer som ska vara vägledande är följande:
 • Antalet medlemmar det innevarande år
 • Omfattningen av föreningens aktiviteter
 • Egen finansiering
 • Att de redovisade aktiviteterna kan styrkas
 • Uppföljning av föregående års avtal

Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Sociala föreningar (2019)  
Faktorer som ska vara vägledande är följande:
 • Antalet medlemmar under innevarande år
 • Omfattningen av föreningens aktiviteter
 • Egen finansiering
 • Att de redovisade aktiviteterna kan styrkas
 • Uppföljning av föregående års avtal

Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kulturföreningar med programverks (2019)  
Bidrag beviljas till:
Föreningar som har som sitt ändamål att bedriva scenkonstproduktioner

Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övriga föreningar (2019)  
Bidraget gäller för Föreningen Sörmlandsleden och SISU
Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kommundelsspecifika föreningarKommundelsspecifika föreningar
Enhörna (2019)Ansökan senastAnsökan
Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Hölö-Mörkö (2019)  
Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Järna (2019)  
Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Vårdinge-Mölnbo (2019)  
Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
PensionärsföreningarPensionärsföreningar
Grund och medlemsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
Bidrag beviljas till:
 • Pensionärsföreningar som har 20 medlemmar eller fler.Medlemsantalet beräknas på antalet medlemmar under innevarande år
 • Grundbidrag 10 000 kronor
 • Medlemsbidrag 30 kronor per medlem

Med ansökan ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisonsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Demokratiskt uppbyggda ideella föreningar som arbetar efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet, vald styrelse, revisor och i övrigt arbetar enligt vedertagna krav på demokrati.
 • Förening som har sitt säte i Södertälje Kommun, (undantag Studieförbund, som dock ska vara verksamma i Södertälje Kommun).
 • Föreningen som har minst 20 medlemmar och har kontinuerlig verksamhet.
 • Förening som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun. Om kravet inte uppfylls görs en avräkning av bidraget med, 10 % om 50-59 % är folkbokförda i annan kommun, 20 % om 60-69 % är folkbokförda i annan kommun, osv. Medlemmar ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med folkbokföringsadress och personnummer.
 • Medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år. Föreningar som tillämpar familjemedlemsskap ska medlemavgiften i genomsnitt uppgå till lägst 40 kronor per medlem och år.
 • Föreningens huvudstyrelse - ej till sektion.
Bidrag beviljas ej till:
 • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
 • Supporterklubbar
 • Politiska organisationer
 • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
 • Föreningar som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
 • Skolidrottsföreningar som bedriver verksamhet under skoltid
 • Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning.
Föreningen skall:
 • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
 • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
 • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
StudieförbundenStudieförbunden
Cirkeltimmar (2019)Ansökan senastAnsökan
Bidrag utgår för varje genomförd cirkeltimme. Varje genomförd cirkeltimme räknas som 1 timme
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Kulturverksamhet (2019)  
Bidrag utgår för varje genomförd kulturprogram. Varje genomförd kulturprogram räknas som 3 timmar
  Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisonsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

  Allmänna bestämmelser


  Bidrag beviljas till:
  • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
  • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
  • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
  • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
  • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
  • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
  Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övrig folkbildning (2019)  
Bidrag utgår för övrig folkbildning, varje genomförd cirkeltimme räknas om till 1/2 timme
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Övrig folkbildning för personer med funk (2019)  
Bidrag utgår för övrig folkbildning för personer med funtionsnedsättning,varje genomförd cirkeltimme för övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning räknas som 1,5 timme
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Cirkeltimmar för personer med funktionsn (2019)  
Bidrag utgår för varje genomförd cirkeltimme för personer med funktionsnedsättning, varje cirkeltimme för personer med funktionsnedsättning räknas som 3 timmar.
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsätning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Verksamhet för personer med funktionsned (2019)  
Bidrag utgår för studiecirkelverksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning inom LSS
Kriterier för bidraget är:
 • Studiecirklarna skall vara genomförda med personkrets 1 och 2 enligt LSS som målgrupp
 • Studiecirklarna skall vara genomförda i Södertälje
 • Bidrag utgår för stadsbidragsberättigade studietimmar
 • Studiecirklar för skolpliktiga elever samt för elever med placering i gymnasieskola ingår ej
Med ansökan om bidrag ska följande dokument medfölja:
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisonsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)

Allmänna bestämmelser


Bidrag beviljas till:
 • Studieförbund med verksamhet i Södertälje Kommun
 • Verksamheten ska vara genomförd i Södertälje kommun
 • Cirkeltimmar, övrig folkbildning, kulturverksamhet, cirkeltimmar för personer med funktionsnedsättning, övrig folkbildning för personer med funktionsnedsättning samt för cirkelverksamhet med handikappade
 • Underlag för bidragsgivningen är respektive studieförbunds redovisning styrkt av årsmöte och revisorer
 • Ramen för bidraget är de medel som är avsatta i kultur- och fritidsnämndens budget det aktuella bidragsåret
 • Om redovisade ansökningsuppgifter är felaktiga är studieförbundet skyldigt att betala tillbaka utbetalt bidrag
Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
Mer info
31 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag
Arrangemang & projektbidragArrangemang & projektbidrag
Underlag för arrangemang & projektbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan

Arrangemangsbidrag är avsett att stödja föreningar i Södertälje Kommun. Med arrangemang menas ett arrangemang med planering och marknadsföring som når en bred allmänhet, genomförs på en offentlig plats och genomförs under aktuellt kalenderår. För bidrag till idrottsevenemang krävs att arrangemanget befinner sig på SM-nivå eller högre och ska vara utöver den ordinarie verksamheten.

Projektbidrag är avsett att stödja föreningar i Södertälje Kommun. Med projekt menas en större aktivitet utöver den ordinarie verksamheten och med klart syfte och mätbara mål.
 • Bidrag kan sökas av föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister
 • Ansökan ska vara inkommen senast 30 dagar före arrangemangets start
 • Ansökan sker i två steg. Först söker ni på denna sida, där skriver ni in beloppet.
 • Sedan ansöker ni via denna länk: Arrangemang/projektansökan

 • Här kan ni bifoga en utförligare beskrivning av arrangemanget.
 • Mer information om tillvägagångssättet hittar ni högst upp på blanketten
 • Det ska tydligt framgå i all utåtriktad information om ett arrangemang/projekt får bidrag av Södertälje Kommun
  • Bidrag beviljas ej.
  • Om ansökan inte är komplett
  • För arrangemang eller projekt som arrangeras av eller för företag eller som sker på uppdrag av företag
  • För arrangemang eller projekt i samband med Kringelfestivalen
  • Arrangemang eller projekt som ingår i den ordinarie verksamheten tex cuper, turneringar, valborgsmässofirandet, utställningar m.m
  • För arrangemang eller projekt där föreningens syfte är att gå med vinst
  • För fester
  • Utbetalning av bidrag sker i samband med beviljandet
  • Redovisningsblankett finns på Södertälje Kommuns hemsida som e-blankett
  • Om inte begärda redovisningen inkommit inom 90 dagar efter arrangemanget eller projektet är avslutat blir föreningen/organisationen återbetalningsskyldig
  Mer info
  Kan sökas under hela året Inloggning krävs för att söka detta bidrag
  Socialnämnden VerksamhetsbidragSocialnämnden Verksamhetsbidrag
  Underlag för verksamhetsbidrag (2019)Ansökan senastAnsökan
  Med ansökan ska följande dokument medfölja:
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Revisonsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Stadgar (första gången en ansökan görs på webben)


  Allmänna villkor


  Bidrag beviljas till:
  • Föreningen ska vara registrerad i Södertälje Kommuns föreningsregister
  • Föreningen ska arbeta efter antagna, demokratiska stadgar och har av årsmötet vald styrelse och revisor samt ska i övrigt arbeta enligt vedertagna krav på demokrati.
  • Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja dess verksamhet eller syfte.
  • Föreningen ska ha sitt säte i Södertälje Kommun och verksamheten ska rikta sig till kommunens invånare.
  • Medlemsskap ska vara frivlligt och medlemsavgiften ska vara lägst 40 kr per år.
  • Föreningen ska inneha postgiro/bankgiro i föreningens namn.
  • Föreningen ska sträva efter en jämn fördelning av makt och inflytande i oavsett kön i organisationen och i dess verksamhet. som har minst 50 % av sina medlemmar folkbokförda i Södertälje Kommun.
  • Föreningens verkamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, alkohol- och drogfritt förhållningssätt.
  • Förening med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN:s barnkonvention och FN:s internationella konvetion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Bidrag beviljas ej till:
  • Förening/organisation som har skuld till kommunen där föreningen/organisationen ej har ingått avtal om avbetalningsplan.
  • Supporterklubbar
  • Politiska organisationer
  • Religiösa ungdomsföreningar som inte har eget organisationummer, gäller from 2016
  • Förening som bedriver yrkesmässig, facklig och ekonomisk verksamhet.
  Föreningen skall:
  • Varje år till Södertälje kommun inlämna årsredovisning med årsmötesprotokoll, verksamhets- och ekonomisk- samt revisionsberättelse från årligt årsmöte.
  • Dessutom skall föreningen årligen uppdatera sina föreningsuppgifter i föreningsregistret innan föreningsbidragsansökningar kan göras.
  • Vid förfrågan uppvisa medlemsförteckning samt i övrigt ställa redovisningshandlingar och andra uppgifter som rör föreningens verksamhet till Södertälje kommuns förfogande.
  • Föreningen ska vara öppen för den uppföljning som socialnämnden och socialkontoret efterfrågar
  Observera att alla handlingar som kommit in till kommunen är offentlig handling.
  Mer info
  25 januari Inloggning krävs för att söka detta bidrag

       

  Frågor eller synpunkter kontakta föreningsservice på telefon 08-523 010 00 eller maila forening@sodertalje.se


  FRI Webb-Bidrag
  FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.